Omanikujärelvalve

kaitseme ja esindame Tellija huve ehitusprotsessis

Omanikujärelevalve kaitseb ja esindab Tellija huve ehitusprotsessis. Omanikujärelevalve eesmärgiks on kindlustada ehitustööde kulgemine vastavalt projektile, ehituslike normide järgimine ning ehituse kvaliteedi tagamine.

Omanikujärelevalve tähendab ehitise omaniku järelevalvet ehitusprojekti, ehitusnormide ja kvaliteedinõuete vastavuse tagamiseks. Omanikujärelevalve teostaja määrab ehitise omanik enne ehituse alustamist kooskõlastatult kohaliku omavalitsusega. Omanikujärelevalve teostaja jagab võrdselt ehitajaga vastutust. Järelevalve teostamiseks peab olema ettevõttes ehitusala spetsialist, kellel on vastav haridus ja kogemus. Ettevõtted, kes omavad õigust teostada omanikujärelevalvet, peavad olema registreeritud Majandustegevuse registris.

Vastavalt Ehitusseadusele peab ehitise omanik enne ehitamise alustamist määrama omanikujärelevalve tegijaks omanikujärelevalve tegemise õigusega isiku. Omanikujärelevalvet tuleb teha ehitise ehitamise alustamisest kuni ehitise kasutusloa saamiseni.

Omanikujärelevalve tegemise eesmärk on tagada:

1. ehitusprojektikohane ehitamine
2. ehitamise tehniliste dokumentide koostamine
3. ehitustööde nõuetekohane kvaliteet
4. ehitusprojekti koostaja ja kontrollija vastavus nõuetele
5. ehitustehnoloogia ja materjalide vastavus nõuetele

Omanikujärelevalve põhiülesanded:

• ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontroll, mille raames kontrollib omanikujärelevalve ehitusprojekti koosseisu terviklikkust ja vastavust ehitusprojekti vorminõuetele, sealhulgas kontrollitakse, kas ehitusprojekti koostanud isik või selle koostamise eest vastutav isik ja ehitusprojekti kontrollinud või selle kontrollimise eest vastutav isik vastab selleks õigusaktidega ettenähtud tingimustele

• kasutatavate ehitustoodete nõuetekohasuse osas kontrollib omanikujärelevalve ehitamisel kasutatavate ehitustoodete vastavustunnistuste või muude dokumentide olemasolu, mis tõendavad, et vastav ehitustoode vastab nõuetele

• osalema ehitamisel üleskerkinud tehniliste küsimuste lahendamisel, vajadusel korraldama sellealaseid nõupidamisi

• omanikujärelevalve kontrollib ja nõuab ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohast ja õigeaegset vormistamist ning kontrollib, kas koostatud ehitamise tehniliste dokumentide sisu vastab tegelikkusele

• ehitustööde kvaliteedi kontrolli käigus kontrollib omanikujärelevalve järjepidevalt ning mõistliku sagedusega ehitaja tegevust ehitise ehitamisel

• enne ehitustööde algust esitab omanikujärelevalve ehituse peatöövõtjale kaetud tööde nimekirja, millest nähtub minimaalne maht, mida soovitakse omanikujärelevalve poolt üle vaadata ja fikseerida enne töö katmist teis(t)e töö(de)ga. Omanikujärelevalve osaleb kaetud tööde ülevaatusel ning kaetava töö vastamisel nõuetele (töö vastab projektile, ehitusnormidele, paigaldusjuhistele) annab loa töö katmiseks ja järgnevate tööde tegemiseks. Võimaluse korral pildistatakse olulisemad kaetavad tööd

• omanikujärelevalve kontrollib ehitise ja ehitusplatsi üldist korrashoidu, ehitise ja ehitusplatsi ohutust ümbruskonnale eesmärgiga, et oleks tagatud keskkonnaohutus ning ümbruskonnale levivate ehitamisest tulenevate kahjustuste vältimine

• omanikujärelevalve jälgib ehitustööde teostamise graafikust ehitajapoolset kinnipidamist ning teavitab klienti kõrvalekalletest

• omanikujärelevalve teavitab klienti ehitusprojekti, ehitustoodete või ehitustööde mittevastavusest nõuetele. Samuti on omanikujärelvalve kohustatud teavitama ehitamisel avastatud projektivigadest ja puudustest tööde teostamisel ehitise omanikku

• osalema ehitise lõppülevaatuse korraldamises ja kasutusloa vormistamises

• kontrollima järelevalveametnike poolt ehitusettevõtjale tehtud ettekirjutuste täitmist

 Omanikujärelevalve tegevust reguleerib Omanikujärelevalve tegemise kord

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JA KÜSI PAKKUMIST